rawpixel-com-250087.jpg

Etiske retningslinjer for vårt arbeid

Vi ønsker å være en synlig utvikler av konsepter for livskvalitet og arbeidslivsmestring i Setesdal. Til grunn for det arbeidet vi utfører ligger de etiske retningslinjene vi fremmer og styrer etter. Disse er viktige for oss! Derfor ønsker vi å gå nærmere inn på hva disse retningslinjene er.

Våre grunnleggende verdier

  • Respekt for hverandre
  • Fokus på kvalitet
  • Skape foutsigbarhet gjennom grenser og rammer

Gjennom medbestemmelse, kreativitet, muligheter for utvikling og ansvar ønsker vi å skape motiverte medarbeidere og deltakere.

Hvordan vi ønsker å fremstå

Deltaker skal være i fokus, og være den styrende i egen plan og prosess.

Vi skal alltid opptre på en redelig og troverdig måte. Vi skal gjennom våre handlinger sørge for å skape tillit og trygghet. Vi skal sikre helhetstenkning og fremstå som en attraktiv samarbeidspartner.

Vi skal drive med lønnsomhet som sikrer vekst og kompetanseheving. Vi ønsker å stimulere til initiativ, delaktighet og trivsel for ansatte og deltakere.

Vi skal vise gjennomsføringskraft og fleksiblitet med tanke på markedet. Vi skal være god samarbeidspartner for næringslivet i området.

Setpro står for absolutt likestilling mellom kjønn. Vi aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering, eller annen adferd som kan oppfattes som nedverdigende eller utnyttende. Vi har meldeplikt dersom en får innsikt i noe som strider med lover, forskrifter og grunnleggende verdier.